• Slim besparen
 • Persoonlijk advies
 • De beste prijzen

Algemene voorwaarden

Artikel 1 – Algemeen

 1. Deze voorwaarden zijn van toepassing op de dienstverlening van Besparenkan en de overeenkomsten tussen Besparenkan en haar deelnemers.
 2. Onder Besparenkan wordt in het kader van deze algemene voorwaarden verstaan Motto Products B.V., gevestigd te Sittard aan de Poststraat 1, 6135 KR, die met de handelsnaam Besparenkan haar diensten aanbiedt onder andere via de website besparenkan.nl.
 3. Onder deelnemer wordt in het kader van deze algemene voorwaarden verstaan: de natuurlijke persoon die zich bij Besparenkan heeft aangemeld voor één of meerdere van de door haar aangeboden diensten en/of (bespaar)mogelijkheden.
 4. Onder overeenkomst wordt in het kader van deze algemene voorwaarden verstaan de overeenkomst tussen Besparenkan en de deelnemer in het kader waarvan Besparenkan informatie verstrekt over producten of diensten van bij haar aangesloten leveranciers en desgewenst bemiddelt bij de totstandkoming van overeenkomsten tussen deelnemer en leverancier(s) betreffende die producten of diensten.
 5. Onder leverancier wordt in het kader van deze algemene voorwaarden verstaan de onderneming die met Besparenkan een samenwerkingsovereenkomst heeft gesloten op grond waarvan de deelnemer de producten of diensten die de betreffende onderneming aanbiedt al dan niet met korting op de gehanteerde prijs kan afnemen.
 6. Alle informatie en aanbiedingen van Besparenkan welke zij op haar website, telefonisch of anderzijds kenbaar maakt, zijn geheel vrijblijvend. Besparenkan streeft ernaar om alle informatie op haar website en via andere uitingen zo compleet, actueel en correct mogelijk weer te geven. Besparenkan maakt echter een uitdrukkelijk voorbehoud ten aanzien van ontwikkelingen en/of prijswijzigingen nadat de laatste wijzigingen op haar website zijn doorgevoerd.

 

Artikel 2 – Aanmelding bij Besparenkan

 1. Iedere deelnemer kan zich maximaal één keer inschrijven bij Besparenkan.
 2. Besparenkan is bevoegd de aanmelding van een deelnemer te weigeren.
 3. Door inschrijving komt een overeenkomst tot stand tussen Besparenkan en de deelnemer op grond waarvan Besparenkan kosteloos haar diensten ter beschikking van de deelnemer stelt.
 4. Indien de deelnemer zich heeft aangemeld bij Besparenkan via het daarvoor op de website opgenomen aanmeldingsformulier, wordt de deelnemer geacht kennis te hebben genomen van de inhoud van de onderhavige toepassing algemene voorwaarden die op de website zijn opgenomen.

 

Artikel 3 – Wijziging Algemene Voorwaarden

 1. Besparenkan heeft te allen tijde het recht deze algemene voorwaarden en de eventuele bijzondere voorwaarden met betrekking tot het product of de dienst van Besparenkan te wijzigen. Wijzigingen zijn direct na plaatsing op haar website van kracht. Besparenkan adviseert daarom eenieder om deze voorwaarden op de website regelmatig te bekijken.
 2. Indien de deelnemer niet akkoord gaat met de gewijzigde voorwaarden, dan heeft hij het recht de deelneming te bëindigen.
 3. Indien de deelnemer de deelneming niet binnen een maand na wijziging van de algemene voorwaarden beëindigt wordt hij geacht de wijzigingen te hebben geaccepteerd. Aldus maken de gewijzigde voorwaarden vanaf ingangsdatum deel uit van de overeenkomst tussen Besparenkan en de deelnemer.

 

Artikel 4 – Informatieverstrekking door deelnemer

 1. De deelnemer is verplicht alle gegevens volledig en correct op het aanmeldingsformulier op de website van Besparenkan in te vullen.
 2. Indien zich na aanmelding wijzigingen voordoen in de opgegeven gegevens, dan dient de deelnemer dit aan Besparenkan door te geven. Besparenkan is niet verantwoordelijk voor de gevolgen van het niet ontvangen hebben van informatie door de deelnemer vanwege onjuist verstrekte (adres) gegevens aan Besparenkan.

 

Artikel 5 – Privacy

 1. Besparenkan neemt de gegevens van de deelnemer op in een database met inachtneming van de AVG. De gegevens zullen nimmer zonder expliciete toestemming van de deelnemer aan derden worden verstrekt.
 2. De gegevens van de deelnemer zullen uitsluitend worden gebruikt in het kader van het zoeken naar passende bespaarmogelijkheden door Besparenkan alsmede voor de noodzakelijke communicatie ten behoeve van de door deelnemer afgesloten contracten met leveranciers en andere informatievoorziening ten aanzien van diensten van Besparenkan. Tevens worden gegevens uitgewisseld met de door Besparenkan voor de deelnemer gecontracteerde leveranciers.
 3. Door inschrijving bij Besparenkan stemt de deelnemer er expliciet mee in, dat Besparenkan via e-mail, telefoon of per post aanbiedingen en nieuwsbrieven toezendt. Deze toestemming kan schriftelijk, waaronder per email worden ingetrokken.
 4. Bij het einde van het deelnemerschap zullen de gegevens van de deelnemer worden verwijderd.

 

Artikel 6 – Totstandkoming overeenkomst met leverancier en toepasselijkheid

 1. De overeenkomst tussen de betreffende leverancier en de deelnemer komt tot stand op het moment dat tussen de deelnemer en de leverancier een verkoop op afstand tot stand is gekomen en deze middels een voicelog is vastgelegd. Besparenkan treedt slechts op als bemiddelaar. De overeenkomst wordt dan ook uitsluitend tussen de deelnemer en leverancier gesloten.
 2. Op afgesloten overeenkomsten zijn de algemene voorwaarden van de betreffende leverancier van toepassing.
 3. Behoudens producten waarvoor een wettelijke uitzondering (7:46d, lid4 BW) geldt, heeft de deelnemer gedurende zeven (7) werkdagen na aanmelding voor een specifiek product het recht om deze overeenkomst zonder opgaaf van redenen te ontbinden. Voor energieproducten geldt een wettelijke bedenktijd van 14 kalenderdagen. Dit kan middels een aan betreffende aanbieder gerichte e-mail of brief.

Blijf op hoogte!

Op de hoogte blijven van de laatste bespaartips en de nieuwste ontwikkelingen in de markt? Schrijf je in voor onze nieuwsbrief.