Nieuwe windparken op zee

Nederland is bezig met de overgang van fossiele brandstoffen naar duurzame energiebronnen. Een van de belangrijkste vormen van duurzame energie is windenergie. De overheid ziet dan ook een taak voor zichzelf weggelegd om windenergie te stimuleren en heeft onlangs, naast de reeds bestaande plannen, nog eens drie gebieden op de Noordzee aangewezen waar nieuwe windparken worden aangelegd.
Het doel is om tussen 2024 en 2030 nieuwe windparken op de Noordzee te bouwen die, samen met de andere windparken op zee, voldoende duurzame stroom opleveren voor 40% van ons huidige totale energieverbruik.

Continue reading

Windpark op zeewering Maasvlakte 2 Rotterdam

Het ministerie van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie (EL&I) meldde maandag dat het Havenbedrijf Rotterdam en het Rijk onderzoeken wat de mogelijkheden zijn voor de aanleg van een windpark op de zeewering van de Maasvlakte 2. Het nieuwe windpark moet een vermogen krijgen van meer dan 100 MW.

Om het windmolenpark te realiseren start het Havenbedrijf met een internationale marktconsultatie die loopt tot 9 december 2011.

Energie voor 350.000 huishoudens in 2020

Het streven van het Havenbedrijf Rotterdam is om in het jaar 2020 een verdubbeling van de capaciteit van windturbines in het havengebied te hebben gerealiseerd, met een totaal vermogen van 300 MW, goed voor 350.000 huishoudens. In het bestemmingsplan wordt rekening gehouden met een windpark op de buitencontour van de Maasvlakte 2 met een vermogen van meer dan 100 MW. Het gaat om een toplocatie waar de wind vanaf de Noordzee vrij spel heeft.

14 procent duurzame energie

Het bouwen van een windmolenpark op de Maasvlakte 2 past in de ambitie van het Rijk om 14% duurzame energie te realiseren in 2020.

Eneco gaat windmolenpark in Noordzee bouwen

Eneco gaat vanaf eind 2013 een nieuw windmolenpark bouwen op de Noordzee, zo’n 23 kilometer uit de kust bij Noordwijk.

Kosten & Subsidie

De totaalkosten heeft Eneco beraamd tussen de 400 en 450 miljoen euro. Eneco krijgt van het ministerie van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie (EL&I) een subsidie voor de aanleg van het park (bekend als Q10). Deze subsidie loopt in 15 jaar op tot maximaal 1 miljard euro.

Capaciteit

De 43 windmolens die het park vormen, moeten minstens 130 megawatt groene stroom gaan leveren aan 135.000 Nederlandse huishoudens.

Operationeel

Het is de bedoeling dat het park in 2014 operationeel is.
Eneco heeft bovendien plannen om de capaciteit in de toekomst uit te breiden.